دست نوشته های یک ...! http://newslyric.mihanblog.com 2020-03-26T12:54:44+01:00 text/html 2019-06-02T08:19:25+01:00 newslyric.mihanblog.com M Y متن آهنگ تنها میمانم از استاد سالار عقیلی http://newslyric.mihanblog.com/post/524 <p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2" color="#ffffff">تنها میمانم ، میدانم می آیی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">با تو آرامم ، بی ترس از تنهایی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">تنها میمانم ، عاشق تر زخمی تر</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">آرام چون آتش در زیرِ خاکستر</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">برگرد و بیا ، دلتنگِ دیدارم</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">بغضِ شب تارم</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">من هر چه د<a href="https://mustext.com/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%b1%d9%88-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%82%db%8c%d9%84%db%8c/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.3); letter-spacing: 0px !important;">ا</a>رم از تو دارم</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">برگرد و بیا ، آشفته مگذارم</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">دوری و بی تو بی قرارم</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">تویی تویی دنیایِ من</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">آرامش شب هایِ من</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">دلم شکست خدایِ من</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">تو باورم کن ، باورم کن</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">آشفته ام ، آشفته ام</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">زخم از برادر دیده ام</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">آشفته ام ، آشفته چون</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">از ناکسان رنجیده ام</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">از ناکسان رنجیده ام</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">برگرد و بیا ، دلتنگِ دیدارم</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">بغضِ شب تارم</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">من هر چه دارم از تو دارم</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">برگرد و بیا ، آشفته مگذارم</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">دوری و بی تو بی قرارم</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">تویی تویی دنیایِ من</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">آرامش شب هایِ من</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">دلم شکست خدایِ من</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">تو باورم کن ، باورم کن</font></p><div><br></div> text/html 2019-03-29T21:31:45+01:00 newslyric.mihanblog.com M Y متن آهنگ ملکا از محسن چاوشی http://newslyric.mihanblog.com/post/523 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff">ملکا ذکر تو گویم<br>که تو پاکی و خدایی<br>نروم جز به همان ره<br>که توام راه نمایی<br>همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم<br>همه توحید تو گویم که به توحید سزایی<br>همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی<br>همه نوری و سروری همه جودی و جزایی<br>همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی<br>همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی<br>نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی<br>نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی<br>تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری<br>احد بی زن و جفتی ملک کامروایی<br>بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff">بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی<br>نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی<br>نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی<br>نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی<br>نه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزایی<br>همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی<br>همه نوری و سروری همه جودی و جزایی<br>نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی<br>نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی</font></p> text/html 2019-03-29T21:22:34+01:00 newslyric.mihanblog.com M Y متن آهنگ ناوک از محسن چاوشی http://newslyric.mihanblog.com/post/522 <p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff">لفظی فصیح شیرین قدی بلند چابک , رویی لطیف زیبا چشمی خوش کشیده</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">یاقوته جان فزایش از آب لطف زاده شمشاده خوش خرامش در ناز پروریده</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">تا کی کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه ای کن ای یار برگزیده</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">آن لعل دلکشش بین وان خنده دل آشوب وان رفتن خوشش بین وان گامه آرمیده</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد یاران چه چاره سازم با این دله رمیده</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">زنهار تا توانی اهله نظر میازار دنیا وفا ندارد ای نورِ هر دو دیده</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">&nbsp;</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">هر زاهدی که دیده یاقوت جان فزایش سجاده ترک کرده پیمانه در کشیده</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">تا کی کبوتر دل باشد چو مرغ بسمل از زخمه ناوک تو در خاکو خون تپیده</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">تا کی کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه ای کن ای یار برگزیده</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">آن لعل دلکشش بین وان خنده دل آشوب وان رفتن خوشش بین و<a title="محسن چاوشی" href="http://www.faratext.com/category/music-text/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%da%86%d8%a7%d9%88%d8%b4%db%8c" target="_blank" rel="noopener" style="direction: rtl; box-sizing: border-box; background: transparent; text-decoration-line: none; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">ا</a>ن گامه آرمیده</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">ای از فروغ رویت روشن چراغ دیده خوشتر ز چشم مستت چشمِ جهان ندیده</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت گیتی نشان نداده ایزد نیافریده</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت گیتی نشان نداده ایزد نیافریده</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff">همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت گیتی نشان نداده ایزد نیافریده</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">همچون تو نازنینی گیتی نشان نداده</font></p> text/html 2019-03-28T21:16:14+01:00 newslyric.mihanblog.com M Y متن آهنگ عاشق از استاد سیاوش قمیشی http://newslyric.mihanblog.com/post/521 <p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" style="" face="Mihan-Iransans" size="2">تو عاشق نبودی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">که درده دلِ عاشقارو بفهمی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">تو بارون نموندی که دلگیری این هوارو بفهمی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">تو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگن</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">دلت تنگ نبوده میخندی تا از حسِ دلتنگی میگم</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">تو تنها نموندی که حال</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">دل بی قرارو بفهمی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">عزیزت نرفته که تشویش سوتِ قطارو بفهمی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">تو از دست ندادی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">بفهمی چیه ترس از دست دادن</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">جای من نبودی بدونی چیه</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">فرفِ بین تو و من</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">تو هیچ وقت نرفتی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">لبِ جاده تا انتظارو بفهمی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">پریشون نبودی که نگذشتن</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">لحظه هارو بفهمی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">تو اونی که رفته چی میدونی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">از غصه ی جای خالی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">من اونم که مونده چی میدونم</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">از قصه ی بیخیالی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">تو عاشق نبودی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">که درده دلِ عاشقارو بفهمی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">تو بارون نموندی که دلگیری این هوارو بفهمی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">تو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگن</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">دلت تنگ نبوده میخندی تا از حسِ دلتنگی میگم</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">تو تنها نموندی که حال</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">دل بی قرارو بفهمی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">عزیزت نرفته که تشویش سوتِ قطارو بفهمی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">تو از دست ندادی</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">بفهمی چیه ترس از دست دادن</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">جای من نبودی بدونی چیه</font></p><p style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font color="#ffffff" style="" face="Mihan-Iransans" size="2">فرق بین تو و من</font></p> text/html 2019-03-13T06:48:06+01:00 newslyric.mihanblog.com M Y متن آهنگ زیبای بی تاب از بابک جهانبخش http://newslyric.mihanblog.com/post/520 <p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="" color="#ffffff">یه طرف منو این تنهایی یه طرف تو و اون زیبایی داری ساده شکستم میدی</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">تویی که منو بد فهمیدی منو جوری که هستم کاش میدیدی</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff">شکل گریه شده لبخندم واسه چی به تو و این عشق پابندم</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff">حالا که خودتم دلتنگی بگو داری با کی میجنگی منو دیدی و راه کج کردی</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">شایدم با خودت لج کردی که دیگه نمیخوای به من برگردی</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff">مغرورِ جذاب زیبایِ بی تاب دیوونه بازی در نیار طاقت ندارم</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">بازم نگاهم کن فکری برام کن من به ندیدنه چشات عادت ندارم</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff">مغرورِ جذاب زیبایِ بی تاب دیوونه بازی در نیار طاقت ندارم</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">بازم نگاهم کن فکری برام کن من به ندیدنه چشات عادت ندارم</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff">یه طرف منو این حاله بد یه طرف تو و ترسی ممتد هر دو با خودمون بد کردیم</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">هردومون خیلی تغییر کردیم جوونیم با حسرت پیر کردیم</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff">چه حقیقتی تو این دردِ که علاقمو بیشتر کرده من که از خودمم دل کندم</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">شکل گریه شده لبخندم و<a title="بابک جهانبخش" href="http://www.faratext.com/category/music-text/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%b4" target="_blank" rel="noopener" style="direction: rtl; box-sizing: border-box; background: transparent; text-decoration-line: none; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">ا</a>سه چی به تو و این عشق پابندم</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff">مغرورِ جذاب زیبایِ بی تاب دیوونه بازی در نیار طاقت ندارم</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">بازم نگاهم کن فکری برام کن من به ندیدنه چشات عادت ندارم</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff">مغرورِ جذاب زیبایِ بی تاب دیوونه بازی در نیار طاقت ندارم</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">بازم نگاهم کن فکری برام کن من به ندیدنه چشات عادت ندارم</font></p> text/html 2019-03-13T05:46:19+01:00 newslyric.mihanblog.com M Y متن آهنگ گل سرخ از علی زندوکیلی http://newslyric.mihanblog.com/post/519 <p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff">پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود غمِ یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">اتاقه پاکِ قلبت ماله من شاید نبود اما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">گُلِ سرخِ عزیزِ من به هر گلخانه ای باشی بدان رویایِ یک گلدان همیشه با تو خواهد بود</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تبِ یک عشقه بی پایان همیشه با تو خواهد بود</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">گُلِ سرخِ عزیزِ من به هر گلخانه ای باشی بدان رویایِ یک گلدان همیشه با تو خواهد بود</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تبِ یک عشقه بی پایان همیشه با تو خواهد بود</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">&nbsp;</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">تو در آغوشه من خورشید بودی ای شبِ دریا نگاهِ مَرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">به دستت میسپارم چشمهای اشکبارم را گل زیبایِ من باران همیشه با تو خواهد بود</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">گُلِ سرخِ عزیزِ من به هر گلخانه ای باشی بدان رویایِ یک گلدان همیشه با تو خواهد بود</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تبِ یک عشقه بی پایان همیشه با تو خواهد بود</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br></font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff">گُلِ سرخِ عزیزِ من به هر گلخانه ای باشی بد<a title="علی زند وکیلی" href="http://www.faratext.com/category/music-text/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84%db%8c" target="_blank" rel="noopener" style="direction: rtl; box-sizing: border-box; background: transparent; text-decoration-line: none; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">ا</a>ن رویایِ یک گلدان همیشه با تو خواهد بود</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff"><br style="direction: rtl; box-sizing: border-box;">تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تبِ یک عشقه بی پایان همیشه با تو خواهد بود</font></p> text/html 2018-07-10T11:07:48+01:00 newslyric.mihanblog.com M Y شعر آهنگ اندیشه کشتنی نیست از استاد داریوش اقبالی http://newslyric.mihanblog.com/post/518 <style type="text/css"> @page { margin: 0.79in } h3.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular" } h3.ctl { font-family: "Lohit Devanagari" } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% } </style> <p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span lang="hi-IN" style="">آه ای قشون وحشت آه ای سیاه پوشان</span></font></p> <p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span lang="hi-IN">اندیشه کشتنی نیست با حکم قتل و زندان</span></font></p> <p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span lang="hi-IN">اگرچه این همه تن، در دخمه ها گرفتار</span></font></p> <p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span lang="hi-IN">اگرچه شعر ممنوع، اگرچه عشق بر دار</span></font></p> <p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span lang="hi-IN">تو خوش بدان به زودی ، این نسل های عاشق</span></font></p> <p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span lang="hi-IN">با فکرهای تازه ، چون لشکر شقایق</span></font></p> <p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span lang="hi-IN">از شانه های تاریخ، این یأس را بریزند</span></font></p> <p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span lang="hi-IN">با دستهای آزاد ، با کهنگی ستیزند</span></font></p> <p align="center"><span lang="hi-IN" style=""><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff">&nbsp;</font></span></p><p align="center"><span lang="hi-IN" style=""><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff">این ریشه های پُرجان، در عمق تشنه ی خاک</font></span></p> <p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span lang="hi-IN">این خانه را بسازم اندیشمند و دلپاک</span></font></p> <p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span lang="hi-IN">این دستهای خونین، این سایه های تهدید</span></font></p> <p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span lang="hi-IN">دیگر حراس ما نیست در فتح صبح امید</span></font></p> <p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span lang="hi-IN">نگاه ما به فرداست، شما گذشته هایید</span></font></p> <p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span lang="hi-IN">با ما سرود میلاد، با مرگ همصدایید</span></font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span lang="hi-IN">آه ای قشون ظلمت ، ای قوم مانده تنها</span></font></p> <p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span lang="hi-IN" style="">اندیشه کشتنی نیست این است باور ما</span></font></p> text/html 2018-07-06T21:19:19+01:00 newslyric.mihanblog.com M Y متن آهنگ محکومین از سالار عقیلی http://newslyric.mihanblog.com/post/517 <style type="text/css"> @page { margin: 0.79in } h3.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular" } h3.ctl { font-family: "Lohit Devanagari" } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% } </style> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 0.26in;"> <font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><font style=""><span lang="hi-IN" style=""><font style="">دل پر از وسوسه و آشوب است بین تاریکی و نور</font></span></font><font style=""><br> </font><font style=""><span lang="hi-IN">رقص سنگ است در این جام بلور دل شیدا و صبور</span></font><font style=""><br> </font><font style=""><span lang="hi-IN">می برد گاه به آرامش دیدار مرا</span></font><font style=""><br> </font><font style=""><span lang="hi-IN">میکشد گاه به تاریکی بسیار مرا</span></font><font style=""><br> </font><font style=""><span lang="hi-IN">به کدام مذهب هست این</span></font><font style=""><br> </font><font style=""><span lang="hi-IN">به کدام ملت هست این که کشند عاشقی را</span></font><font style=""><br> </font><font style=""><span lang="hi-IN">که تو عاشقم چرایی</span></font><font style=""><br> </font><font style=""><span lang="hi-IN">به کدام ملت هست این که کشند عاشقی را</span></font><font style=""><br> </font><font style=""><span lang="hi-IN">که تو عاشقم چرایی</span></font></font></p> <h3 class="western" style="margin-top: 0in; margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"> <font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"> </font></h3> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; line-height: 0.26in;"> <font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">شب بی حاصل من سر نرسید</span></span></font><font style=""><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><br> </span></font><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">سوخت این شمع و به آخر نرسید</span></span></font><font style=""><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><br> </span></font><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">من کجا گرمی بخشنده ی آغوش کجا</span></span></font><font style=""><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><br> </span></font><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">من کجا چشم خطابین و خطاپوش کجا</span></span></font><font style=""><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><br> </span></font><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">به کدام مذهب هست این</span></span></font><font style=""><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><br> </span></font><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">به کدام ملت هست این که کشند عاشقی را</span></span></font><font style=""><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><br> </span></font><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">که تو عاشقم چرایی</span></span></font><font style=""><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><br> </span></font><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;">به کدام ملت هست این که کشند عاشقی را</span></span></font><font style=""><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><br> </span></font><font style=""><span lang="hi-IN" style=""><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><font style="">که تو عاشقم چرایی</font></span></span></font></font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 0.26in;"> <font color="#000000"><font color="#222222"> </font></font> </p> text/html 2018-05-08T19:52:54+01:00 newslyric.mihanblog.com M Y شعر آهنگ زیبای خواب آلود از سینا سرلک http://newslyric.mihanblog.com/post/516 <style type="text/css"> @page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% } a:link { so-language: zxx } </style> <p align="center" style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 150%"> <font style="" face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><span lang="hi-IN" style=""><b style="">امون از چشمهای تو از این زیبای خواب آلود ندیدن کی تو رو میخواست ندیدن عاشقت کی بود</b></span></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal"><b>تحمل یعنی اینکه تو بفهمی معنی درد رو نمیدونی چه چیزایی بهم میریزه یک مرد رو</b></span></span></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><b><font style=""><span style="font-style: normal"><br> </span></font><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal">تویه موهات غرقم کن تو این امواجه طوفانی من از تو عشق میخوام و نوازشهای طولانی&nbsp;طولانی</span></span></font></b></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal"><b><br></b></span></span></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"> <font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal"><b>دوباره شونه های تو دوباره های های من چه جای خوبی آغوش برای دردهای من</b></span></span></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><b><font style=""><span style="font-style: normal"><br> </span></font><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal">دوباره شونه های تو دوباره های های من چه جای خوبی آغوش برای دردهای من</span></span></font></b></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal"><b><br></b></span></span></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"> <font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal"><b>تو رو جای همه میخوام تو رو جای همه دارم</b></span></span></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><b><font style=""><span style="font-style: normal"><br> </span></font><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal">شاید واسه همین که من از تو واهمه دارم </span></span></font><font style=""><span style="font-style: normal">, </span></font><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal">من از تو واهمه دارم </span></span></font><font style=""><span style="font-style: normal">, </span></font><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal">من از تو واهمه دارم</span></span></font></b></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal"><b><br></b></span></span></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"> <font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal"><b>تو از یک پنجره میری تمام منظره میره</b></span></span></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal"><b><br></b></span></span></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><b><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal">ما از هم خاطره داریم مگه این خاطره میره </span></span></font><font style=""><span style="font-style: normal">, </span></font><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal">مگه این خاطره میره </span></span></font><font style=""><span style="font-style: normal">, </span></font><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal">مگه این خاطره میره</span></span></font></b></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal"><b><br></b></span></span></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"> <font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><span lang="hi-IN"><span style="font-variant: normal"><span style="letter-spacing: normal"><span style="font-style: normal"><b>تحمل یعنی اینکه تو بفهمی معنی درد رو نمیدونی چه چیزایی بهم میریزه یک مرد رو</b></span></span></span></span></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><b><span style="font-variant: normal"><font style=""><span style="letter-spacing: normal"><span style="font-style: normal"><br> </span></span></font></span><span lang="hi-IN"><span style="font-variant: normal"><span style="letter-spacing: normal"><font style=""><span style="font-style: normal">توی موهات غرقم کن تو این امواج طوفانی من&nbsp;</span></font></span></span><span style="display: inline-block; border: none; padding: 0in"><a href="http://www.faratext.com/category/music-text/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%84%DA%A9" target="_blank"><span style="font-variant: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="letter-spacing: normal"><span style="background: transparent"><font style=""><span style="font-style: normal">ا</span></font></span></span></span></span></a></span><span style="font-variant: normal"><span style="letter-spacing: normal"><font style=""><span style="font-style: normal">ز تو عشق میخوام و نوازشهای طولانی&nbsp;طولانی</span></font></span></span></span></b></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><span lang="hi-IN"><span style="font-variant: normal"><span style="letter-spacing: normal"><span style="font-style: normal"><b><br></b></span></span></span></span></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"> <font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal"><b>دوباره شونه های تو دوباره های های من چه جای خوبی آغوش برای دردهای من</b></span></span></font></p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; border: none; padding: 0in; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff"><b><font style=""><span style="font-style: normal"><br> </span></font><font style=""><span lang="hi-IN"><span style="font-style: normal">دوباره شونه های تو دوباره های های من چه جای خوبی آغوش برای دردهای من</span></span></font></b></font></p><p align="center" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"> <style type="text/css"> @page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% } a:link { so-language: zxx } </style> </p><p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 150%"><br> </p> text/html 2018-04-16T21:17:27+01:00 newslyric.mihanblog.com M Y شعر آهنگ خدا صبرت بده از استاد بابک رادمنش http://newslyric.mihanblog.com/post/515 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="" color="#ffffff">خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونم<br>یه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم<br>عزیز من سفر کرده همین روزاست که برگرده<br>منو تو هر دو غمگینیم دلامون هر دو پر درده<br>خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونم<br>یه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff">منو این دل فدای ناله هاتم<br>نترس از غم همیشه من باهاتم<br>میاد روزی که برمیگرده پیشم<br>میدونه دور از اون دیوونه میشم<br>میاد روزی که برمیگرده پیشم<br>میدونه دور از اون دیوونه میشم<br>خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونم<br>یه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم<br>عزیز من سفر کرده همین روزاست که برگرده<br>منو تو هر دو غمگینیم دلامون هر دو پر درده</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" style="" color="#ffffff">لبم میخنده اما دل غمینه<br>برام غصه همیشه در کمینه<br>آخه تا کی زنم سیلی به صورت<br>کسی رخساره زردم رو نبینه<br>خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونم<br>یه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم<br>عزیز من سفر کرده همین روزاست که برگرده<br>منو تو هر دو غمگینیم دلامون هر دو پر درده</font></p> text/html 2018-04-03T22:03:56+01:00 newslyric.mihanblog.com M Y متن آهنگ عشق خالص از هنگامه http://newslyric.mihanblog.com/post/513 <style type="text/css"> @page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% } </style> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN" style=""><b style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">سخت برام نبودنت</font></b></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"> <span lang="hi-IN"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">تو عشق مهربونمی رویای عاشقونمی</font></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">خیلی کمه حتی اگه بگم همه وجودمی</font></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"> <span lang="hi-IN"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">تازگی هر نفسی نمیشه مثل تو کسی</font></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">مگه میشه گذشتن از تویی ک عشق خالصی</font></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">سخت برام نبودنت</font></b></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">کی میشه وقت دیدنت</font></b></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">دلم میخواد فقط تورو</font></b></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">توو بغلم بگیرمت</font></b></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">سخت برام نبودنت</font></b></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">کی میشه وقت دیدنت</font></b></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">از این همه فاصله ها</font></b></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"> <span lang="hi-IN"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">من تورو پس میگیرمت</font></b></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;"> <span lang="hi-IN"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">تو تنها اسم رو لبام تویی همون ک من میخوام</font></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;"> <font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;"> <span lang="hi-IN"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">معجزه ای با بودنت پر میکشن خستگیام</font></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;"> <font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%;"> <span lang="hi-IN"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">خواستن تو نداشتنه ببین چه کار کرده باهام</font></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">سخت برام نبودنت</font></b></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">کی میشه وقت دیدنت</font></b></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">دلم میخواد فقط تورو</font></b></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">توو بغلم بگیرمت</font></b></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">سخت برام نبودنت</font></b></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">کی میشه وقت دیدنت</font></b></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br> </font></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"><span lang="hi-IN"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">از این همه فاصله ها</font></b></span></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0in; line-height: 100%"> <span lang="hi-IN" style=""><b style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">من تورو پس میگیرمت</font></b></span></p> text/html 2018-03-17T21:36:40+01:00 newslyric.mihanblog.com M Y شعر آهگ خدا صبرت بده ای دل از استاد بابک رادمنش http://newslyric.mihanblog.com/post/512 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff">خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونم<br>یه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم<br>عزیز من سفر کرده همین روزاست که برگرده<br>منو تو هر دو غمگینیم دلامون هر دو پر درده<br>خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونم<br>یه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">منو این دل فدای ناله هاتم<br>نترس از غم همیشه من باهاتم<br>میاد روزی که برمیگرده پیشم<br>میدونه دور از اون دیوونه میشم<br>میاد روزی که برمیگرده پیشم<br>میدونه دور از اون دیوونه میشم<br>خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونم<br>یه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم<br>عزیز من سفر کرده همین روزاست که برگرده<br>منو تو هر دو غمگینیم دلامون هر دو پر درده</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff">لبم میخنده اما دل غمینه<br>برام غصه همیشه در کمینه<br>آخه تا کی زنم سیلی به صورت<br>کسی رخساره زردم رو نبینه<br>خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونم<br>یه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم<br>عزیز من سفر کرده همین روزاست که برگرده<br>منو تو هر دو غمگینیم دلامون هر دو پر درده</font></p> text/html 2018-02-08T22:36:53+01:00 newslyric.mihanblog.com M Y شعر آهنگ لعنت از باران http://newslyric.mihanblog.com/post/510 <div style="text-align: center;"><font size="2" style="" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff">غم گرفته دوباره صدامو</font></div><font size="2" style="" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">نم زده باز هوای چشامو</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">نیستی و تکیه دادم به دیوار دوباره</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">بعد تو پا میزارم توو رویا</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">با خیال تو هر شب همینجا</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">اشک چشمام تمومی نداره، نداره...</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">صدای خش خش برگ و پاییز و بارون</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">باز خیال تو با قلب داغون</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">نیستی و خیره میشم به عکس دوتامون</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">کاش میشد دستاتو قرض میکردم</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">باز کنارم تورو فرض میکردم</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">تا خود صبح قدم میزدیم توو خیابون</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">لعنت به حسی که نزاشته هیچ کسی به جات بیاد</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">یکی که تا همیشه پشتته توو سختی ها</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">همون که پا گذاشتی رو دلش که از غمت پره</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">لعنت به کل خاطراتمون که با تو داشتم و</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">به من که زندگیمو پای تو گذاشتم و</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">همون که روز و شب به اسم تو قسم میخوره</div></span></font><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 25px;"></p><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><br></font></div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff"><br></font></div></span><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 25px;"></p><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff">حق من نیست چشاتو نبینم</font></div><font size="2" style="" face="Mihan-Iransans" color="#ffffff"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">باز نتونم کنارت بشینم</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">از تو تنها همین غصه هات مونده پیشم</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">خاطراتت یه کوهه رو دوشم</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">با میپیچه صدات توی گوشم</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">دارم اینجا بدون تو دیوونه میشم</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">باز بیا و همه باورم شو</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">باز رفیق چشای ترم شو</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">باز بیا عاشقم شو دوباره، دوباره...</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">بی تو میمیره اینجا بزودی</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">اونی که کل دنیاش تو بودی</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">خیلی خستس به این دوری عادت نداره</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">لعنت به حسی که نز<a href="http://musicberooz.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%AA/" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.3s ease-out;">ا</a>شته هیچ کسی به جات بیاد</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">یکی که تا همیشه پشتته توو سختی ها</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">همون که پا گذاشتی رو دلش که از غمت پره</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">لعنت به کل خاطراتمون که با تو داشتم و</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">به من که زندگیمو پای تو گذاشتم و</div></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><div style="text-align: center;">همون که روز و شب به اسم تو قسم میخوره</div></span></font> text/html 2018-02-06T11:58:00+01:00 newslyric.mihanblog.com M Y شعر آهنگ مرا دیوانه کردی از هوروش بند http://newslyric.mihanblog.com/post/509 <blockquote style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; quotes: &quot;&quot; &quot;&quot;;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff">رفتم از قلب تو انگار<br>فکرتم هر شب و هرجا<br>میره این دل واست هربار<br>تو مرا دیوانه کردی<br>کاشکی نداشتم تورو از اولشم نبودی تو<br>کاشکی که پیدات نمی‌شد بد دلمو شکوندی تو نموندی تو</font></p></blockquote><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">رفتم از قلب تو انگار</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">فکرتم هر شب و هرجا</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">میره این دل واست هربار</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">تو مرا دیوانه کردی</span>..</font></p> text/html 2018-02-06T11:52:38+01:00 newslyric.mihanblog.com M Y شعر آهنگ چی ازت قشنگتره از شهاب رمضان http://newslyric.mihanblog.com/post/508 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff">تو مال خودمی ای دیوونه<br>دلم به داشتن تو آرومه<br>بازم مثل اون روزا بارونه<br>میزنم بیرون از تو این خونه<br>آخه من بعد تو با کی جور شم<br>حق بهم بده اگه مجنون شم<br>اگه پاپیچ این خیابون شم<br>من نبینمت الهی کور شم<br>شونه خالی کردی زندگیم<br>آخه کی ازت قشنگ تره<br>که بخوام ولت کنم بری<br>پس نگو نباشی بهتره<br>شونه خالی کردی زندگیم<br>آخه چی ازت قشنگ تره<br>که بخوام ولت کنم بری<br>پس نگو نباشی بهتره</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffffff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="" color="#ffffff">دلم تب کرد باز بیا برگرد<br>چی میشه بازم برگردیم عقب تر<br>شدم دیوونه بی اختیارم<br>تو نمیدونی چه حالی دارم<br>شونه خالی کردی زندگیم<br>آخه کی ازت قشنگ تره<br>که بخوام ولت کنم بری<br>پس نگو نباشی بهتره</font></p>