دست نوشته های یک ...! tag:http://newslyric.mihanblog.com 2020-03-29T09:02:02+01:00 mihanblog.com متن آهنگ تنها میمانم از استاد سالار عقیلی 2019-06-02T08:19:25+01:00 2019-06-02T08:19:25+01:00 tag:http://newslyric.mihanblog.com/post/524 M Y تنها میمانم ، میدانم می آییبا تو آرامم ، بی ترس از تنهاییتنها میمانم ، عاشق تر زخمی ترآرام چون آتش در زیرِ خاکستربرگرد و بیا ، دلتنگِ دیدارمبغضِ شب تارممن هر چه دارم از تو دارمبرگرد و بیا ، آشفته مگذارمدوری و بی تو بی قرارمتویی تویی دنیایِ منآرامش شب هایِ مندلم شکست خدایِ منتو باورم کن ، باورم کنآشفته ام ، آشفته امزخم از برادر دیده امآشفته ام ، آشفته چوناز ناکسان رنجیده اماز ناکسان رنجیده امبرگرد و بیا ، دلتنگِ دیدارمبغضِ شب تارممن هر چه دارم از تو دارمبرگرد و بیا ، آشفته مگذارمدوری و بی تو بی ق تنها میمانم ، میدانم می آیی

با تو آرامم ، بی ترس از تنهایی

تنها میمانم ، عاشق تر زخمی تر

آرام چون آتش در زیرِ خاکستر

برگرد و بیا ، دلتنگِ دیدارم

بغضِ شب تارم

من هر چه دارم از تو دارم

برگرد و بیا ، آشفته مگذارم

دوری و بی تو بی قرارم

تویی تویی دنیایِ من

آرامش شب هایِ من

دلم شکست خدایِ من

تو باورم کن ، باورم کن

آشفته ام ، آشفته ام

زخم از برادر دیده ام

آشفته ام ، آشفته چون

از ناکسان رنجیده ام

از ناکسان رنجیده ام

برگرد و بیا ، دلتنگِ دیدارم

بغضِ شب تارم

من هر چه دارم از تو دارم

برگرد و بیا ، آشفته مگذارم

دوری و بی تو بی قرارم

تویی تویی دنیایِ من

آرامش شب هایِ من

دلم شکست خدایِ من

تو باورم کن ، باورم کن


]]>
متن آهنگ ملکا از محسن چاوشی 2019-03-29T21:31:45+01:00 2019-03-29T21:31:45+01:00 tag:http://newslyric.mihanblog.com/post/523 M Y ملکا ذکر تو گویمکه تو پاکی و خدایینروم جز به همان رهکه توام راه نماییهمه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویمهمه توحید تو گویم که به توحید سزاییهمه عزی و جلالی همه علمی و یقینیهمه نوری و سروری همه جودی و جزاییهمه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشیهمه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایینتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجینتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیاییتو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداریاحد بی زن و جفتی ملک کامرواییبری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهیبری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایینتوان وصف تو گ ملکا ذکر تو گویم
که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره
که توام راه نمایی
همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی
همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی
همه نوری و سروری همه جودی و جزایی
همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی
همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی
نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی
تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری
احد بی زن و جفتی ملک کامروایی
بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی


بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی
نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی
نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی
نه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزایی
همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی
همه نوری و سروری همه جودی و جزایی
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی
نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

]]>
متن آهنگ ناوک از محسن چاوشی 2019-03-29T21:22:34+01:00 2019-03-29T21:22:34+01:00 tag:http://newslyric.mihanblog.com/post/522 M Y لفظی فصیح شیرین قدی بلند چابک , رویی لطیف زیبا چشمی خوش کشیدهیاقوته جان فزایش از آب لطف زاده شمشاده خوش خرامش در ناز پروریدهتا کی کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه ای کن ای یار برگزیدهآن لعل دلکشش بین وان خنده دل آشوب وان رفتن خوشش بین وان گامه آرمیدهآن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد یاران چه چاره سازم با این دله رمیدهزنهار تا توانی اهله نظر میازار دنیا وفا ندارد ای نورِ هر دو دیده هر زاهدی که دیده یاقوت جان فزایش سجاده ترک کرده پیمانه در کشیدهتا کی کبوتر دل باشد چو مرغ بسمل از زخمه نا لفظی فصیح شیرین قدی بلند چابک , رویی لطیف زیبا چشمی خوش کشیده


یاقوته جان فزایش از آب لطف زاده شمشاده خوش خرامش در ناز پروریده


تا کی کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه ای کن ای یار برگزیده


آن لعل دلکشش بین وان خنده دل آشوب وان رفتن خوشش بین وان گامه آرمیده


آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد یاران چه چاره سازم با این دله رمیده


زنهار تا توانی اهله نظر میازار دنیا وفا ندارد ای نورِ هر دو دیده

 

هر زاهدی که دیده یاقوت جان فزایش سجاده ترک کرده پیمانه در کشیده


تا کی کبوتر دل باشد چو مرغ بسمل از زخمه ناوک تو در خاکو خون تپیده


تا کی کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه ای کن ای یار برگزیده


آن لعل دلکشش بین وان خنده دل آشوب وان رفتن خوشش بین وان گامه آرمیده


ای از فروغ رویت روشن چراغ دیده خوشتر ز چشم مستت چشمِ جهان ندیده


همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت گیتی نشان نداده ایزد نیافریده


همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت گیتی نشان نداده ایزد نیافریده


همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت گیتی نشان نداده ایزد نیافریده


همچون تو نازنینی گیتی نشان نداده

]]>
متن آهنگ عاشق از استاد سیاوش قمیشی 2019-03-28T21:16:14+01:00 2019-03-28T21:16:14+01:00 tag:http://newslyric.mihanblog.com/post/521 M Y تو عاشق نبودیکه درده دلِ عاشقارو بفهمیتو بارون نموندی که دلگیری این هوارو بفهمیتو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگندلت تنگ نبوده میخندی تا از حسِ دلتنگی میگمتو تنها نموندی که حالدل بی قرارو بفهمیعزیزت نرفته که تشویش سوتِ قطارو بفهمیتو از دست ندادیبفهمی چیه ترس از دست دادنجای من نبودی بدونی چیهفرفِ بین تو و منتو هیچ وقت نرفتیلبِ جاده تا انتظارو بفهمیپریشون نبودی که نگذشتنلحظه هارو بفهمیتو اونی که رفته چی میدونیاز غصه ی جای خالیمن اونم که مونده چی میدونماز قصه ی بیخیالیتو عاشق نبودیکه درده دلِ تو عاشق نبودی

که درده دلِ عاشقارو بفهمی

تو بارون نموندی که دلگیری این هوارو بفهمی

تو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگن

دلت تنگ نبوده میخندی تا از حسِ دلتنگی میگم

تو تنها نموندی که حال

دل بی قرارو بفهمی

عزیزت نرفته که تشویش سوتِ قطارو بفهمی

تو از دست ندادی

بفهمی چیه ترس از دست دادن

جای من نبودی بدونی چیه

فرفِ بین تو و من

تو هیچ وقت نرفتی

لبِ جاده تا انتظارو بفهمی

پریشون نبودی که نگذشتن

لحظه هارو بفهمی

تو اونی که رفته چی میدونی

از غصه ی جای خالی

من اونم که مونده چی میدونم

از قصه ی بیخیالی

تو عاشق نبودی

که درده دلِ عاشقارو بفهمی

تو بارون نموندی که دلگیری این هوارو بفهمی

تو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگن

دلت تنگ نبوده میخندی تا از حسِ دلتنگی میگم

تو تنها نموندی که حال

دل بی قرارو بفهمی

عزیزت نرفته که تشویش سوتِ قطارو بفهمی

تو از دست ندادی

بفهمی چیه ترس از دست دادن

جای من نبودی بدونی چیه

فرق بین تو و من

]]>
متن آهنگ زیبای بی تاب از بابک جهانبخش 2019-03-13T06:48:06+01:00 2019-03-13T06:48:06+01:00 tag:http://newslyric.mihanblog.com/post/520 M Y یه طرف منو این تنهایی یه طرف تو و اون زیبایی داری ساده شکستم میدیتویی که منو بد فهمیدی منو جوری که هستم کاش میدیدیشکل گریه شده لبخندم واسه چی به تو و این عشق پابندمحالا که خودتم دلتنگی بگو داری با کی میجنگی منو دیدی و راه کج کردیشایدم با خودت لج کردی که دیگه نمیخوای به من برگردیمغرورِ جذاب زیبایِ بی تاب دیوونه بازی در نیار طاقت ندارمبازم نگاهم کن فکری برام کن من به ندیدنه چشات عادت ندارممغرورِ جذاب زیبایِ بی تاب دیوونه بازی در نیار طاقت ندارمبازم نگاهم کن فکری برام کن من به ندیدنه چشات عادت ند یه طرف منو این تنهایی یه طرف تو و اون زیبایی داری ساده شکستم میدی


تویی که منو بد فهمیدی منو جوری که هستم کاش میدیدی


شکل گریه شده لبخندم واسه چی به تو و این عشق پابندم


حالا که خودتم دلتنگی بگو داری با کی میجنگی منو دیدی و راه کج کردی


شایدم با خودت لج کردی که دیگه نمیخوای به من برگردی


مغرورِ جذاب زیبایِ بی تاب دیوونه بازی در نیار طاقت ندارم


بازم نگاهم کن فکری برام کن من به ندیدنه چشات عادت ندارم


مغرورِ جذاب زیبایِ بی تاب دیوونه بازی در نیار طاقت ندارم


بازم نگاهم کن فکری برام کن من به ندیدنه چشات عادت ندارم


یه طرف منو این حاله بد یه طرف تو و ترسی ممتد هر دو با خودمون بد کردیم


هردومون خیلی تغییر کردیم جوونیم با حسرت پیر کردیم


چه حقیقتی تو این دردِ که علاقمو بیشتر کرده من که از خودمم دل کندم


شکل گریه شده لبخندم واسه چی به تو و این عشق پابندم


مغرورِ جذاب زیبایِ بی تاب دیوونه بازی در نیار طاقت ندارم


بازم نگاهم کن فکری برام کن من به ندیدنه چشات عادت ندارم


مغرورِ جذاب زیبایِ بی تاب دیوونه بازی در نیار طاقت ندارم


بازم نگاهم کن فکری برام کن من به ندیدنه چشات عادت ندارم

]]>
متن آهنگ گل سرخ از علی زندوکیلی 2019-03-13T05:46:19+01:00 2019-03-13T05:46:19+01:00 tag:http://newslyric.mihanblog.com/post/519 M Y پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود غمِ یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بوداتاقه پاکِ قلبت ماله من شاید نبود اما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بودگُلِ سرخِ عزیزِ من به هر گلخانه ای باشی بدان رویایِ یک گلدان همیشه با تو خواهد بودتو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تبِ یک عشقه بی پایان همیشه با تو خواهد بودگُلِ سرخِ عزیزِ من به هر گلخانه ای باشی بدان رویایِ یک گلدان همیشه با تو خواهد بودتو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تبِ یک عشقه بی پایان همیشه با تو خواهد بو پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود غمِ یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود


اتاقه پاکِ قلبت ماله من شاید نبود اما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود


گُلِ سرخِ عزیزِ من به هر گلخانه ای باشی بدان رویایِ یک گلدان همیشه با تو خواهد بود


تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تبِ یک عشقه بی پایان همیشه با تو خواهد بود


گُلِ سرخِ عزیزِ من به هر گلخانه ای باشی بدان رویایِ یک گلدان همیشه با تو خواهد بود


تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تبِ یک عشقه بی پایان همیشه با تو خواهد بود


 

تو در آغوشه من خورشید بودی ای شبِ دریا نگاهِ مَرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود


به دستت میسپارم چشمهای اشکبارم را گل زیبایِ من باران همیشه با تو خواهد بود


گُلِ سرخِ عزیزِ من به هر گلخانه ای باشی بدان رویایِ یک گلدان همیشه با تو خواهد بود


تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تبِ یک عشقه بی پایان همیشه با تو خواهد بود


گُلِ سرخِ عزیزِ من به هر گلخانه ای باشی بدان رویایِ یک گلدان همیشه با تو خواهد بود


تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تبِ یک عشقه بی پایان همیشه با تو خواهد بود

]]>
شعر آهنگ اندیشه کشتنی نیست از استاد داریوش اقبالی 2018-07-10T11:07:48+01:00 2018-07-10T11:07:48+01:00 tag:http://newslyric.mihanblog.com/post/518 M Y @page { margin: 0.79in } h3.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular" } h3.ctl { font-family: "Lohit Devanagari" } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% } آه ای قشون وحشت آه ای سیاه پوشان اندیشه کشتنی نیست با حکم قتل و زندان اگرچه این همه تن، در دخمه ها گرفتار اگرچه شعر ممنوع، اگرچه عشق بر دار تو خوش بدان به زودی ، این نسل های عاشق با فکرهای تازه ، چون لشکر شقایق از شانه های تاریخ، این یأس را بریزند با دستهای آزاد ، با کهنگی ستیزند  ای @page { margin: 0.79in } h3.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular" } h3.ctl { font-family: "Lohit Devanagari" } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% }

آه ای قشون وحشت آه ای سیاه پوشان

اندیشه کشتنی نیست با حکم قتل و زندان

اگرچه این همه تن، در دخمه ها گرفتار

اگرچه شعر ممنوع، اگرچه عشق بر دار

تو خوش بدان به زودی ، این نسل های عاشق

با فکرهای تازه ، چون لشکر شقایق

از شانه های تاریخ، این یأس را بریزند

با دستهای آزاد ، با کهنگی ستیزند

 

این ریشه های پُرجان، در عمق تشنه ی خاک

این خانه را بسازم اندیشمند و دلپاک

این دستهای خونین، این سایه های تهدید

دیگر حراس ما نیست در فتح صبح امید

نگاه ما به فرداست، شما گذشته هایید

با ما سرود میلاد، با مرگ همصداییدآه ای قشون ظلمت ، ای قوم مانده تنها

اندیشه کشتنی نیست این است باور ما

]]>
متن آهنگ محکومین از سالار عقیلی 2018-07-06T21:19:19+01:00 2018-07-06T21:19:19+01:00 tag:http://newslyric.mihanblog.com/post/517 M Y @page { margin: 0.79in } h3.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular" } h3.ctl { font-family: "Lohit Devanagari" } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% } دل پر از وسوسه و آشوب است بین تاریکی و نور رقص سنگ است در این جام بلور دل شیدا و صبور می برد گاه به آرامش دیدار مرا میکشد گاه به تاریکی بسیار مرا به کدام مذهب هست این به کدام ملت هست این که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی به کدام ملت هست این که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی @page { margin: 0.79in } h3.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular" } h3.ctl { font-family: "Lohit Devanagari" } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% }

دل پر از وسوسه و آشوب است بین تاریکی و نور
رقص سنگ است در این جام بلور دل شیدا و صبور
می برد گاه به آرامش دیدار مرا
میکشد گاه به تاریکی بسیار مرا
به کدام مذهب هست این
به کدام ملت هست این که کشند عاشقی را
که تو عاشقم چرایی
به کدام ملت هست این که کشند عاشقی را
که تو عاشقم چرایی

شب بی حاصل من سر نرسید
سوخت این شمع و به آخر نرسید
من کجا گرمی بخشنده ی آغوش کجا
من کجا چشم خطابین و خطاپوش کجا
به کدام مذهب هست این
به کدام ملت هست این که کشند عاشقی را
که تو عاشقم چرایی
به کدام ملت هست این که کشند عاشقی را
که تو عاشقم چرایی

]]>
شعر آهنگ زیبای خواب آلود از سینا سرلک 2018-05-08T19:52:54+01:00 2018-05-08T19:52:54+01:00 tag:http://newslyric.mihanblog.com/post/516 M Y @page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% } a:link { so-language: zxx } امون از چشمهای تو از این زیبای خواب آلود ندیدن کی تو رو میخواست ندیدن عاشقت کی بودتحمل یعنی اینکه تو بفهمی معنی درد رو نمیدونی چه چیزایی بهم میریزه یک مرد رو تویه موهات غرقم کن تو این امواجه طوفانی من از تو عشق میخوام و نوازشهای طولانی طولانی دوباره شونه های تو دوباره های های من چه جای خوبی آغوش برای دردهای من دوباره شونه های تو دوباره های های @page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% } a:link { so-language: zxx }

امون از چشمهای تو از این زیبای خواب آلود ندیدن کی تو رو میخواست ندیدن عاشقت کی بود

تحمل یعنی اینکه تو بفهمی معنی درد رو نمیدونی چه چیزایی بهم میریزه یک مرد رو


تویه موهات غرقم کن تو این امواجه طوفانی من از تو عشق میخوام و نوازشهای طولانی طولانی


دوباره شونه های تو دوباره های های من چه جای خوبی آغوش برای دردهای من


دوباره شونه های تو دوباره های های من چه جای خوبی آغوش برای دردهای من


تو رو جای همه میخوام تو رو جای همه دارم


شاید واسه همین که من از تو واهمه دارم , من از تو واهمه دارم , من از تو واهمه دارم


تو از یک پنجره میری تمام منظره میره


ما از هم خاطره داریم مگه این خاطره میره , مگه این خاطره میره , مگه این خاطره میره


تحمل یعنی اینکه تو بفهمی معنی درد رو نمیدونی چه چیزایی بهم میریزه یک مرد رو


توی موهات غرقم کن تو این امواج طوفانی من از تو عشق میخوام و نوازشهای طولانی طولانی


دوباره شونه های تو دوباره های های من چه جای خوبی آغوش برای دردهای من


دوباره شونه های تو دوباره های های من چه جای خوبی آغوش برای دردهای من


]]>
شعر آهنگ خدا صبرت بده از استاد بابک رادمنش 2018-04-16T21:17:27+01:00 2018-04-16T21:17:27+01:00 tag:http://newslyric.mihanblog.com/post/515 M Y خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونمیه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونمعزیز من سفر کرده همین روزاست که برگردهمنو تو هر دو غمگینیم دلامون هر دو پر دردهخدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونمیه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم منو این دل فدای ناله هاتمنترس از غم همیشه من باهاتممیاد روزی که برمیگرده پیشممیدونه دور از اون دیوونه میشممیاد روزی که برمیگرده پیشممیدونه دور از اون دیوونه میشمخدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونمیه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونمعزیز من سفر کرده همین روزاست که برگ خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونم
یه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم
عزیز من سفر کرده همین روزاست که برگرده
منو تو هر دو غمگینیم دلامون هر دو پر درده
خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونم
یه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم

 

منو این دل فدای ناله هاتم
نترس از غم همیشه من باهاتم
میاد روزی که برمیگرده پیشم
میدونه دور از اون دیوونه میشم
میاد روزی که برمیگرده پیشم
میدونه دور از اون دیوونه میشم
خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونم
یه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم
عزیز من سفر کرده همین روزاست که برگرده
منو تو هر دو غمگینیم دلامون هر دو پر درده

لبم میخنده اما دل غمینه
برام غصه همیشه در کمینه
آخه تا کی زنم سیلی به صورت
کسی رخساره زردم رو نبینه
خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونم
یه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم
عزیز من سفر کرده همین روزاست که برگرده
منو تو هر دو غمگینیم دلامون هر دو پر درده

]]>
متن آهنگ عشق خالص از هنگامه 2018-04-03T22:03:56+01:00 2018-04-03T22:03:56+01:00 tag:http://newslyric.mihanblog.com/post/513 M Y @page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% } سخت برام نبودنت تو عشق مهربونمی رویای عاشقونمی خیلی کمه حتی اگه بگم همه وجودمی تازگی هر نفسی نمیشه مثل تو کسی مگه میشه گذشتن از تویی ک عشق خالصی سخت برام نبودنت کی میشه وقت دیدنت دلم میخواد فقط تورو توو بغلم بگیرمت سخت برام نبودنت کی میشه وقت دیدنت از این همه فاصله ها من تورو پس میگیرمت تو تنها اسم رو لبام تویی @page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% }

سخت برام نبودنت


تو عشق مهربونمی رویای عاشقونمی


خیلی کمه حتی اگه بگم همه وجودمی


تازگی هر نفسی نمیشه مثل تو کسی


مگه میشه گذشتن از تویی ک عشق خالصی


سخت برام نبودنت

کی میشه وقت دیدنت


دلم میخواد فقط تورو

توو بغلم بگیرمت


سخت برام نبودنت

کی میشه وقت دیدنت


از این همه فاصله ها

من تورو پس میگیرمتتو تنها اسم رو لبام تویی همون ک من میخوام


معجزه ای با بودنت پر میکشن خستگیام


خواستن تو نداشتنه ببین چه کار کرده باهام


سخت برام نبودنت

کی میشه وقت دیدنت


دلم میخواد فقط تورو

توو بغلم بگیرمتسخت برام نبودنت

کی میشه وقت دیدنت


از این همه فاصله ها

من تورو پس میگیرمت

]]>
شعر آهگ خدا صبرت بده ای دل از استاد بابک رادمنش 2018-03-17T21:36:40+01:00 2018-03-17T21:36:40+01:00 tag:http://newslyric.mihanblog.com/post/512 M Y خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونمیه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونمعزیز من سفر کرده همین روزاست که برگردهمنو تو هر دو غمگینیم دلامون هر دو پر دردهخدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونمیه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم منو این دل فدای ناله هاتمنترس از غم همیشه من باهاتممیاد روزی که برمیگرده پیشممیدونه دور از اون دیوونه میشممیاد روزی که برمیگرده پیشممیدونه دور از اون دیوونه میشمخدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونمیه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونمعزیز من سفر کرده همین روزاست که ب خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونم
یه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم
عزیز من سفر کرده همین روزاست که برگرده
منو تو هر دو غمگینیم دلامون هر دو پر درده
خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونم
یه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم

 


منو این دل فدای ناله هاتم
نترس از غم همیشه من باهاتم
میاد روزی که برمیگرده پیشم
میدونه دور از اون دیوونه میشم
میاد روزی که برمیگرده پیشم
میدونه دور از اون دیوونه میشم
خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونم
یه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم
عزیز من سفر کرده همین روزاست که برگرده
منو تو هر دو غمگینیم دلامون هر دو پر دردهلبم میخنده اما دل غمینه
برام غصه همیشه در کمینه
آخه تا کی زنم سیلی به صورت
کسی رخساره زردم رو نبینه
خدا صبرت بده ای دل جدایی سخته میدونم
یه چند روزی تحمل کن منم مثل تو داغونم
عزیز من سفر کرده همین روزاست که برگرده
منو تو هر دو غمگینیم دلامون هر دو پر درده

]]>
شعر آهنگ لعنت از باران 2018-02-08T22:36:53+01:00 2018-02-08T22:36:53+01:00 tag:http://newslyric.mihanblog.com/post/510 M Y غم گرفته دوباره صدامونم زده باز هوای چشامونیستی و تکیه دادم به دیوار دوبارهبعد تو پا میزارم توو رویابا خیال تو هر شب همینجااشک چشمام تمومی نداره، نداره...صدای خش خش برگ و پاییز و بارونباز خیال تو با قلب داغوننیستی و خیره میشم به عکس دوتامونکاش میشد دستاتو قرض میکردمباز کنارم تورو فرض میکردمتا خود صبح قدم میزدیم توو خیابونلعنت به حسی که نزاشته هیچ کسی به جات بیادیکی که تا همیشه پشتته توو سختی هاهمون که پا گذاشتی رو دلش که از غمت پرهلعنت به کل خاطراتمون که با تو داشتم وبه من که زندگیمو پای تو گذاش غم گرفته دوباره صدامو
نم زده باز هوای چشامو
نیستی و تکیه دادم به دیوار دوباره
بعد تو پا میزارم توو رویا
با خیال تو هر شب همینجا
اشک چشمام تمومی نداره، نداره...
صدای خش خش برگ و پاییز و بارون
باز خیال تو با قلب داغون
نیستی و خیره میشم به عکس دوتامون
کاش میشد دستاتو قرض میکردم
باز کنارم تورو فرض میکردم
تا خود صبح قدم میزدیم توو خیابون
لعنت به حسی که نزاشته هیچ کسی به جات بیاد
یکی که تا همیشه پشتته توو سختی ها
همون که پا گذاشتی رو دلش که از غمت پره
لعنت به کل خاطراتمون که با تو داشتم و
به من که زندگیمو پای تو گذاشتم و
همون که روز و شب به اسم تو قسم میخورهحق من نیست چشاتو نبینم
باز نتونم کنارت بشینم
از تو تنها همین غصه هات مونده پیشم
خاطراتت یه کوهه رو دوشم
با میپیچه صدات توی گوشم
دارم اینجا بدون تو دیوونه میشم
باز بیا و همه باورم شو
باز رفیق چشای ترم شو
باز بیا عاشقم شو دوباره، دوباره...
بی تو میمیره اینجا بزودی
اونی که کل دنیاش تو بودی
خیلی خستس به این دوری عادت نداره
لعنت به حسی که نزاشته هیچ کسی به جات بیاد
یکی که تا همیشه پشتته توو سختی ها
همون که پا گذاشتی رو دلش که از غمت پره
لعنت به کل خاطراتمون که با تو داشتم و
به من که زندگیمو پای تو گذاشتم و
همون که روز و شب به اسم تو قسم میخوره
]]>
شعر آهنگ مرا دیوانه کردی از هوروش بند 2018-02-06T11:58:00+01:00 2018-02-06T11:58:00+01:00 tag:http://newslyric.mihanblog.com/post/509 M Y رفتم از قلب تو انگارفکرتم هر شب و هرجامیره این دل واست هربارتو مرا دیوانه کردیکاشکی نداشتم تورو از اولشم نبودی توکاشکی که پیدات نمی‌شد بد دلمو شکوندی تو نموندی تو رفتم از قلب تو انگارفکرتم هر شب و هرجامیره این دل واست هربارتو مرا دیوانه کردی..

رفتم از قلب تو انگار
فکرتم هر شب و هرجا
میره این دل واست هربار
تو مرا دیوانه کردی
کاشکی نداشتم تورو از اولشم نبودی تو
کاشکی که پیدات نمی‌شد بد دلمو شکوندی تو نموندی تو

 

رفتم از قلب تو انگار
فکرتم هر شب و هرجا
میره این دل واست هربار
تو مرا دیوانه کردی..

]]>
شعر آهنگ چی ازت قشنگتره از شهاب رمضان 2018-02-06T11:52:38+01:00 2018-02-06T11:52:38+01:00 tag:http://newslyric.mihanblog.com/post/508 M Y تو مال خودمی ای دیوونهدلم به داشتن تو آرومهبازم مثل اون روزا بارونهمیزنم بیرون از تو این خونهآخه من بعد تو با کی جور شمحق بهم بده اگه مجنون شماگه پاپیچ این خیابون شممن نبینمت الهی کور شمشونه خالی کردی زندگیمآخه کی ازت قشنگ ترهکه بخوام ولت کنم بریپس نگو نباشی بهترهشونه خالی کردی زندگیمآخه چی ازت قشنگ ترهکه بخوام ولت کنم بریپس نگو نباشی بهتره دلم تب کرد باز بیا برگردچی میشه بازم برگردیم عقب ترشدم دیوونه بی اختیارمتو نمیدونی چه حالی دارمشونه خالی کردی زندگیمآخه کی ازت قشنگ ترهکه بخوام ولت کنم تو مال خودمی ای دیوونه
دلم به داشتن تو آرومه
بازم مثل اون روزا بارونه
میزنم بیرون از تو این خونه
آخه من بعد تو با کی جور شم
حق بهم بده اگه مجنون شم
اگه پاپیچ این خیابون شم
من نبینمت الهی کور شم
شونه خالی کردی زندگیم
آخه کی ازت قشنگ تره
که بخوام ولت کنم بری
پس نگو نباشی بهتره
شونه خالی کردی زندگیم
آخه چی ازت قشنگ تره
که بخوام ولت کنم بری
پس نگو نباشی بهتره

 

دلم تب کرد باز بیا برگرد
چی میشه بازم برگردیم عقب تر
شدم دیوونه بی اختیارم
تو نمیدونی چه حالی دارم
شونه خالی کردی زندگیم
آخه کی ازت قشنگ تره
که بخوام ولت کنم بری
پس نگو نباشی بهتره

]]>